Podstawowe idee współczesnego socjalizmu cz. 2

Autor: | Opublikowane w Idee socjalizmu Tagi: 1 Comment

Dlatego też, jeżeli chcemy celem bliższego zapoznania się z tą literaturą, rozróżnić rozmaite jej odcienie, to możemy za cechy wyróżniające uważać rozmaite kierunki, wyrażania tego, co być »powinno«. Spostrzeżemy wtedy, ogółem biorąc, dwa odłamy: literaturę reformatorską i rewolucyjną. Używam tu słowa — rewolucyjny — nie w zwykłem jego znaczeniu, lecz w tym, które zaraz wyjaśnię. Literatura reformatorska tym się różni od rewolucyjnej, że uznaje w zasadzie istniejący ustrój kapitalistyczny i usiłuje jedynie zaszczepić w nim zmiany i ulepszenia. Albo więc proponuje zaprowadzenie w obecnym ustroju gospodarczym reform drobnych i nie zasadniczych, albo uznając dzisiejszy porządek rzeczy, wyraża jeno dążenie do zmiany poglądów i uczuć ludzkich. Głosi ona ewangelię nowego ducha, żąda pokuty, chce, aby zwycięstwo odniosły szlachetne przymioty człowieka: miłość braterska, miłosierdzie i zgoda.

Usiłowania reformatorskie są świadome szkodliwości wpływów i wad życia społecznego, uznają jednak niewzruszoność obecnego ustroju i dążą jedynie w ramach tego gospodarczego systemu do zmniejszenia, do złagodzenia i usunięcia tych szkód i braków. Punkty wyjścia tych usiłowań są rozmaite. Literatura nowa wypływa z myśli chrześcijańskiej, ze stanowiska etycznego albo z poglądów filantropijnych.

Comments
  1. Posted by Reklama